zaloguj się rejestracja zapomniałem hasła

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW "COOKIES"

SERWISU INTERNETOWEGO

oNoclegi.pl

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie onoclegi.pl (zwanym dalej Serwisem). Administrator oNoclegi (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników i/lub Właścicieli Obiektu Serwisu.
 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym onoclegi.pl jest Administrator oNoclegi.
 

Dane osobowe

Użytkowników i/lub Właścicieli Obiektu korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.
 
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i/lub Właścicieli Obiektu serwisu internetowego onoclegi.pl w następujących zbiorach:

 
Nazwa zbioru  
            Zakres przetwarzanych danych                                                                             
Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Użytkowników i/lub Właścicieli Obiektów.
 • imię i nazwisko
 • firma przedsiębiorcy
 • adres zamieszkania
 • adres siedziby
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • login
Realizacja umowy zawartej z Użytkownikiem i/lub Właścicielem Obiektu.
Zbiór danych osobowych Użytkowników i/lub Właścicieli Obiektów, którzy złożyli reklamacje
 • imię i nazwisko
 • firma przedsiębiorcy
 • adres zamieszkania
 • adres siedziby
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • login
 • numer reklamacji
Prowadzenie postępowań związanych z reklamacją.
Zbiór danych osób korzystających z usługi „Newsletter” 
 • imię i nazwisko, lub nazwa
 • adres e-mail
Przesyłanie newsletteru.
Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych 
 • imię i nazwisko, lub nazwa
 • adres e-mail
 • numer telefonu
Umożliwienie kontaktu z Usługodawcą osobom, które zainteresowane są oferowanymi usługami.
Zbiór danych osób, które wystawiły opinie o oferowanych usługach
 • imię i nazwisko, lub nazwa
Umożliwienie Użytkownikom i/lub Właścicielom Obiektu wystawienie opinii dotyczących świadczonych usług. 
Zbiór danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
 • imię i nazwisko, lub nazwa
 • adres e-mail
 • numer telefonu
Przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych.
ZBIÓR DANYCH  ZAKRES DANYCH CEL DANYCH

Usługodawca nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim. Na podstawie zgody Użytkownika i/lub Właściciela Obeiktu, jego dane udostępniane są innym Użytkownikom i/lub Właścicielom Obiektu, którzy korzystają z Serwisu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na udostępnianie danych podmiotom trzecim może być cofnięta w każdej chwili.
 
Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników i/lub Właścicieli Obiektów, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i/lub Właścicieli Obiektów, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Uprawnienia Użytkownika i/lub Właścicieli Obiektów

Użytkownikom i/lub Właścicielom Obiektów przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 
Dane osobowe podane przez Użytkownika i/lub Właściciela Obiektów w czasie rejestracji mogą być przez niego samodzielnie edytowane i usuwane w zakładce „Konto Użytkownika” lub „Właściciela Obiektu”  (Zaloguj się). Użytkownikowi i/lub Właścicielowi Obiektu przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Użytkownika i/lub Właścicielowi Obiektu oraz usługi Newsletter. Użytkownicy i/lub Właściciele Obiektu mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@onoclegi.pl.

 

Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron i wysyłane, gdy Użytkownicy i/lub Właściciele Obiektu odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika i/lub Właściciele Obiektu adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika i/lub Właściciela Obiektu.
 

Pliki „cookies”

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego onoclegi.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 

Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?

Na stronie internetowej onoclegi.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:
 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
 • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących działanie Serwisu, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.
 

Zarządzanie plikami „cookies”

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu.
Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

 

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.
 
W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.
 
W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.
 
Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy, Usługodawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie: OVH.pl Polska.

 

Inne

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.
 
 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.
 2. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez onoclegi.pl

 

Reklama
8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543
c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d
1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc